Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – E-VASCO.PL S.C. z siedzibą w 34-324 Lipowa, Słotwina, ul. Popiełuszki 94, , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5472091171, działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod numerem 62227 dla Anny Sławińskiej i 60555 dla Mirosława Gronkiewicz,który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: e-vasco.pl
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 4. Konsument – Konsument wg przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 6. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 7. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 9. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 10. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 11. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

III. OGóLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest aktywny adres internetowy e-mail.

 IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Użytkownicy mają możliwość:
  1. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
  2. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło).
 2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe po:
  1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
  2. akceptacji Regulaminu.
 3. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
  2. akceptacji Regulaminu.
 4. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest na czas nieokreślony konto Użytkownika. W ramach tego konta Użytkownik ma dostęp do historii zamówień, może sprawdzić status swojego zamówienia lub edytować swoje dane.
 5. Użytkownik może bezpłatnie w każdej chwili zrezygnować z posiadanego konta. W tym celu wystarczy wysłać na adres e-mail shop@e-vasco.pl stosowną informację.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.
 2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie jego potwierdzenia i zaakceptowaniu przez Użytkownika treści Regulaminu.
 5. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem. Przy każdym kolejnym zakupie następuje nowa akceptacja Regulaminu i zostaje zawarta odrębna umowa sprzedaży.
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Użytkownikowi na stałym nośniku, najpóźniej w momencie dostarczenia towaru potwierdzenie zawarcia umowy.

VI. ZAPŁATA CENY

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie „Formy płatności”. Podmiotem świadczącym obsługę szybkich płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty dostawy”.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest  punkt odbioru osobistego.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, najpóźniej w terminie trzech dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 4. Punkt odbioru osobistego mieści się pod adresem: Słotwina, ul. ks. J. Popiełuszki 94, 34-324 Lipowa.

VIII. NEWSLETTER

 1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 3. Celem skorzystania z Newslettera należy:
  1. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
  2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 4. Użytkownik w każdej chwili może wypisać się z Newslettera bez ponoszenia żadnych kosztów. W tym wypadku należy wysłać e-mail z informacją o rezygnacji z usługi Newslettera na adres shop@e-vasco.pl.
 5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji Umowy, na podstawie przepisów zatwierdzonych przez Radę i Parlament Europejski (RODO).
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na stronach Sklepu.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące wady towaru na podstawie rękojmi regulowanej przez Kodeks Cywilny lub gwarancji jeśli taka została udzielona.
 2. W ramach przepisów o rękojmi regulowanych w Kodeksie Cywilnym Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny produktu. W wypadku wady istotnej może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może również żądać usunięcia wady lub wymiany produktu na nowy.
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail shop@e-vasco.pl lub tradycyjną pocztą na adres Słotwina ul. ks. J. Popiełuszki 94, 34-324 Lipowa
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 5. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres podany jest na stronach sklepu w opisie produktu, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Na podstawie przepisów o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie w terminie 14 dni od otrzymania towaru pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres shop@e-vasco.pl. Nabywca w tym celu może lecz nie musi skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego niżej.
 3. W razie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zwraca Nabywcy kwotę zapłaconą za towar oraz koszty najtańszej dostawy oferowanej przez Sprzedawcę w momencie zakupu. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od momentu odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu wpłaty do czasu otrzymania zwrotu produktu lub otrzymania potwierdzenia jego nadania.
 5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 6. Adres do zwrotu towarów przez Konsumentów: Słotwina, ul. ks. J. Popiełuszki 94, 34-324 Lipowa
 7. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
 8. Konsument ponosi koszty zmniejszenia wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku: produktów wyprodukowanych wg specyfikacji Konsumenta np. produkty oznaczone jego logotypem lub-produktów które po rozpakowaniu opakowania nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych.
 10. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Nabywcy niebędącego konsumentem jest wyłączona, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu nie ograniczają żadnych uprawnień Konsumentów wynikających z przepisów prawa.

 

 

 

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Miejscowość, data………………………………….

 

…………………………………………...................

Imię i nazwisko konsumenta

 

…………………………………………..

Adres zamieszkania

 

E-VASCO.PL s.c.

Słotwina, ul. ks. J.Popiełuszki 94

34-324 Lipowa

shop@e-vasco.pl

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami odstępuję od umowy sprzedaży następujących artykułów

 

1.……………………………………………………………………………………………………..

 

2.……………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………..

 

Data odbioru przesyłki……………………

Zwrotu proszę dokonać na rachunek nr ……………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

                                                                                     Podpis Konsumenta

 

 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl